AddThis Social Bookmark Button

bengalka_1Bengalska ma?ka je jedna od najmla?e nastalih pasmina umjetnom selekcijom. Prvi puta se pojavljuje pedesetih god. prolog stolje?a u SAD.

Nastala je krianjem Azijske leopard mace i doma?e ma?ke. Svrha krianja bila je dio programa znanstvenog istraivanja ma?je leukemije.
Tek 1963 god. uzgajiva? J. Mill iz Kalifornije nabavio je Azijsku leopard ma?ku Felis bengalis i pario je s ameri?kom doma?om ma?kom u svrhu stvaranja nove vrste sa prekrasnim to?kastim krznom. Prva krianja su ponekad dala i neplodne ivotinje, ali je uzgoj nastavljen sa plodnim bengalskim ma?kama. U uzgojnom programu upotrebljene su jo osim doma?e ma?ke, sijamska i burmanska pasmina. ?itav uzgojni program bazirao se na tome, da se dobije ma?ka koja ima izgled leoparda sa draesnim i ljubaznim temperamentom doma?e ma?ke. Prva takva ma?ka registrirana je 1983. od T.I.C.A. Prva bengalska je uvezena 1991. u Francusku, a od FIF-e je priznata 1999. god.
Uzimaju?i u obzir te karakteristike uzgajiva?i i suci moraju dati prednost dobro?udnim osobinama i izgledu koji ima zna?ajke leopard mace.

beng

Bengalska ma?ka je po vanjskom izgledu u potpunosti sli?na divljoj leopard ma?ki, a po karakteru doma?oj ma?ki. Ona je atletski gra?ena, okretna, znatieljna, vrlo aktivna, drueljubiva, dobro?udna i graciozna. Op?enito govore?i vrlo je drutvena. Vrlo je bitno da je odmalena potpuno socijalizirana. Osobitost joj je da voli vodu i kupanje.

bengalka_3Bengalska ma?ka je srednje veli?ine, mii?ave gra?e, iroke klinaste glave koja je u odnosu prema tijelu neto manja. Profil lagano konveksan, ui zaobljene malene iroke na bazi, o?i okrugle. Sve te osobine daju joj osebujan i jedinstveni izgled divlje ma?ke.
Krzno je jedna od glavnih osobina te ma?ke. Ono je kratko, mekano, svileno i bljetavo. Uzorak joj je u obliku rozete-to?kasti ili sli?an rastegnutom mramorastom uzorku-marbel koji ?esto nalazimo kod drugih pasmina. Rep joj je debeo, srednje duga?ak te daje ma?ki dobru ravnoteu.

Ažurirano ( Subota, 16 Listopad 2010 19:55 )