AddThis Social Bookmark Button
Russian_blue_catPreci ovih ma?aka ivjeli su u sjevernoj ruskoj luci na Bijelom moru, Arhangelsku.
Jednoliko plave, snane, zdrave i otporne, privukle su engleske mornare koji su ih ?esto trgova?kim brodovima donosili ku?i.
Ve? od 1875. god. postoje zapisi o izlobama na kojima su bile brojne ruske plave ma?ke tada jo pod nazivom "arhangelske ma?ke". Gospo?a Carew Cox je prvi ozbiljni uzgajiva? koji se uspio dovesti u vezu s ruskim plavim ma?kama ?ak i danas priznate jednobojne kratkodlake ma?ke, posebno one plave.

Ipak, pri kraju 19. st ruska plava ma?ka nije bila potpuno definiranog izgleda budu?i je iz Rusije stizalo vie elegantnih ali i neto snanijih i zdepastijih ma?aka. Razlika je bila najo?itija u kvaliteti dlake, vrlo su rijetke imale kvalitetu dlake sli?nu dananjoj.
Na alost tada su se sve plave ma?ke natjecale zajedno u istoj kategoriji i zdepastija britanska redovito je pobje?ivala elegantnu ruskinju. Tek od 1912. god. ruske ma?ke se ocjenjuju odvojeno od britanskih.

1918. god. dolazi do Ruske revolucije to rusku plavu ma?ku ?ini prili?no nepopularnom pasminom u to vrijeme, te se do II svjetskog rata gotovo izgubila izvorna pasmina. Tek 1945. god. skupljeno je nekoliko ma?aka ali zbog malog broja morala se u uzgoj uvesti nova pasmina. Izbor je pao na blue point sijamku ( sa plavim oznakama). Ova ?injenica je uvjetovala ponovni brzi rast ruskih plavih ma?aka, ali i promjenu u gra?i naravi. 1962. god. slubeni standard gotovo se nije razlikovao od standarda orijentalnih plavih ma?aka, ?ak je i gusta dlaka karakteristiena za rusku plavu gotovo is?eznula.
1960. god. nekoliko engleskih uzgajiva?a pokualo je i uspjelo odvojiti rusku plavu od orijentalne ma?ke. Ali nije samo u Velikoj Britaniji ova ma?ka privukla panju.Kasnih 40-tih ova ma?ke se uzgajala u Americi i skandinavskim zemljama.

Dananji uzgajiva?i vjeruju da je skandinavski uzgoj ruskih ma?aka zasluan za duboku zelenu boju o?iju, a engleski za boju i kvalitetu dlake.

Zanimljivo je napomenuti da se i dananji standardi ruske plave razlikuju u raznim udrugama ne samo u gra?i tijela, nego i u boji. Naime, u Engleskoj, Australiji i New Zelandu dozvoljene si i druge boje.

Tijelo ruske plave ma?ke je ?vrsto i mii?avo, ali uz to ipak elegantno i vitko. ape su male, ovalne, noge su duge, a rep je vrlo dug i suen pri vrhu. Najvanije karakteristike ruske plave ma?ke nalazimo u obliku glave, te boji i strukturi dlake; naime prelaz nosa u ?elo mora biti ravan bez "stopa" (flat-topped skull) a profil nosa lagano izbo?en. O?i su zelene bademastog oblika. Jedinstvena je i dlaka koja je dvostruka, kratka, gusta i svilena koja nikada ne smije biti previe polegnuta uz tijelo. Poeljne su to svijetlije nijanse plave boje, ali najvanija je jednoli?nost boje, te osobit srebrni sjaj.

Kao ku?ni ljubimci njenije su i rezerviranije od drugih kratkodlakih ma?aka. Iako su ivahne i razigrane uvijek su dostojanstvenog dranja. Glasaju se vrlo tihim mijaukom i u pravilu su vrlo privrene vlasniku to ih uz prirodnu skladnost, te gotovo nikakav gubitak vremena za odravanje dlake ?ini idealnim ku?nim ljubimcem.


Copyright 2005 SFDH

Ažurirano ( Petak, 13 Kolovoz 2010 10:47 )