Glavni izbornik
Upoznajte pse i ma?ke
Ostali ku?ni ljubimci
Savjeti za vlasnike
Newsletter

Ukoliko elite da Vas obavjetavamo o svim akcijama i novostima, upiite se na nau mailing listu i bude prvi koji ?e doznati za akcije!
AKCIJA U AVI !

infectionZbog sve ve?eg broja ma?aka oboljelih od FELV i FIV-a, nudimo Vam akcijsku cijenu testiranja od samo 120kn za obje bolesti! Vie o akciji ...

old-dog1Jednako kao to se brinete za svoje zdravlje, brinete se i za zdravlje svog ljubimca. Va 8-godinji ljubimac i dalje tr?kara po livadi, tamani klopu i uiva u igri sa lopticama, ali jeste li stvarno sigurni da je 100% zdrav? Vie o sistematskom ...

abandoned_cat_kittens1-500Naalost, svake godine svjedoci smo sve ve?em i ve?em broju izba?enih ma?i?a na cestu, koji u ve?ini slu?ajeva zavravaju tragi?no, pod kota?ima automobila ili uginu od bolesti. Kako bi smanjili broj neeljenih ma?i?a u prolje?e, cijeli 11. mjesec snizili smo cijenu sterilizacije i kastracije ma?aka!

 
Cijeli listopad pripremili smo za Vas posebnu akciju BESPLATNOG pregleda usne upljine za pse, ma?ke i glodavce! Vie o akciji...
Who's Online
Trenutno aktivnih Gostiju: 73 
AVA FanBox-LikeBox
Home Savjeti za vlasnike
AddThis Social Bookmark Button

backpackredgolden

S obzirom da sve vie ljubimaca putuje sa svojim vlasnicima na odmor ili kad se sele u drugu dravu, za vas smo sastavili popis obavezne procedure pri putovanju sa Vaim ljubimcem. Svaka drava ima svoja pravila to se ti?e ulaska ivotinja u dravu, te ?emo Vam objasniti proceduru za one naj?e?e drave za koje smo imali upite vlasnika.

Jedan od osnovnih kriterija za putovanje ljubimaca je da su oni zdravi, redovito cijepljeni protiv bjesno?e te mikro?ipirani, jer u protivnom ne mogu iza?i iz Republike Hrvatske.


hr_zastPrilikom putovanja unutar Republike Hrvatske ne trebaju Vam certifikati, ali Vam treba Putovnica za ku?nog ljubimca (tzv. knjiica) u kojoj trebaju biti pravilno ispunjeni podaci o vlasniku, podaci o ivotinji, upisan broj mikro?ipa te ispunjen datum posljednje vakcinacije protiv bjesno?e. Ukoliko putujete sa Vaim ljubimcem na primjer na more, te ?e pas boraviti s Vama u hotelu, na recepciji ?e Vas traiti Putovnicu na uvid.ne_euro_copy


Ukoliko Va pas putuje u susjedne drave koje nisu u sustavu Europske unije, (Bosna iHercegovina, Srbija, Makedonija) tako?er moraju biti cijepljeni protiv bjesno?e, mikro?ipirani te pregledani od strane veterinara koji svojim potpisom potvr?uje u Putovnicu da je ivotinju pregledao te da je zdrava i sposobna podnijeti putovanje.

eu_zast

Za putovanja unutar Europske unije, propisi variraju od drave do drave. Neke drave samo trae Putovnicu za ku?ne ljubimce, mikro?ip te cijepljenje ivotinje protiv bjesno?e, dok neke drave imaju puno rigoroznije odredbe koje mogu uklju?ivati i karantenu u trajanju od 6 mjeseci. Za sve drave je jedinstveno da ivotinja mora imati Putovnicu za ku?nog ljubimca, koja je dvojezi?na, te udovoljava standardima Europske unije. U Republici Hrvatskojte se putovnice standardno izdaju pri prvom cijepljenju ivotinje. Ukoliko imate staru knjiicu, zamolite svog veterinara da vam izda novu Putovnicu.

Ovdje ?emo Vam prenijeti odredbe drava za koje smo imali najvie upita od vlasnika:

Velika Britanija (United Kingdom UK), Malta: uk-malta

Za sve ivotinje koje putuju u Veliku Britaniju i Maltu, potrebno je da pro?u cijelu PETS shemu kako bi uli u dravu. ivotinje koje ne mogu ispuniti uvjete za PETS shemu moraju pro?i 6-mjese?nu karantenu na troak vlasnika ili ?e biti eutanizirane pri dolasku u dravu..

PETS shema Svaka ivotinja mora biti cijepljena protiv bjesno?e ?im ispuni starosnu dob za cijepljenje. Prije cijepljenja protiv bjesno?e, ivotinji mora biti apliciran mikro?ip. 14-28 dana poslije cijepljenja protiv bjesno?e, ivotinji se mora izvaditi krv te poslati u ovlateni laboratorij na analizu, te titar antitijela na bjesno?u mora biti ve?i od 0,5 I.U. Nakon to se dobije potvrda da je nalaz krvi zadovoljavaju?i, izdaje se putovnica za ljubimca, ili ukoliko ju ve? posjeduje, u rubriku se upisuje pregled i datum va?enja krvi. Sljede?ih 6 mjeseci ivotinja NESMIJE putovati u VB. Dakle, ukoliko je ivotinji izva?ena krv 1.1., ta ivotinja ?e smjeti u?i u VB tek 1.7. ivotinja tako?er mora biti tretirana protiv krpelja i buha te protiv trakavica 24-48 sati prije po?etka putovanja. ivotinje koje ?e putovati u Veliku Britaniju (VB), ne smiju iza?i iz Republike Hrvatske 6 mjeseci prije putovanja u VB. Zakon tako?er propisuje i vrstu transportera koja se smije koristiti, te njezinu veli?inu. Tako?er je bitno da se kopije svih certifikata stave u fascikl te pri?vrste za gornju stranu transportera. ivotinje smiju u?i u VB samo na odre?enim grani?nim prijelazima. Ostali detalji, te odre?ena mjesta ulaska ivotinja u VB mogu se na?i na slubenim stranicama Ministarstva: http://www.defra.gov.uk/wildlife-pets/pets/travel/pets/procedures/owners.htm .

vedska:

vedIsta pravila kao i za Veliku Britaniju i Maltu, sa iznimkom to se krv za testiranje uzima 120 dana poslije cijepljenja, te se ivotinja mora o?istiti od unutarnjih i vanjskih parazita 1-10 dana prije putovanja.

Francuska, Njema?ka, Italija, vicarska : itnjema

Kao i za sve druge drave, ivotinja mora biti cijepljenja protiv bjesno?e, imati mikro?ip te Putovnicu. ivotinja smije putovati tek 21 - 30 dana poslije cijepljenja, ali nije obavezno da se obavi testiranje krvi na titar antitijela. ivotinja smije putovati tek kada navri 3 mjeseca starosti. Tako?er, 24-48 sati prije ulaska u Francusku ivotinju se mora tretirati protiv unutarnjih i vanjskih parazita od strane ovlatenog veterinara. U Francusku je zabranjeno uvoziti pse koje pripadaju nekim pasminama Bulla i Tosa. U Njema?ku je zabranjeno uvoditi pse poput Pit bulla, Stafordskog terijera i krianaca sli?nih pasa. Psi kao to su Ameri?ki stafford i Rottwieleri, odnosno potencijalno opasni psi moraju u svakom trenutku imati brnjicu i biti na povodcu. Prije bilo kakvog putovanja, potrebno je do?i kod veterinara na pregled, koji ?e ukoliko je ivotinja zdrava i sposobna za putovanje, ispuniti rubriku u Putovnici, te staviti svoj potpis i slubeni pe?at.

Putovanje na druge kontinente:

Australija:

australijaAustralija ima najkompliciranije uvjete za ulazak ivotinja, te najskuplje. Sli?no kao to Velika Britanija ima PETS protokol, tako i Australija ima AQIS protokol koji se mora pro?i kako bi ivotinja ula u dravu.

Da bi se dobila AQIS dozvola za ulazak u zemlju, ivotinja mora pro?i sljede?i protokol:

 1. Mora boraviti u dravi iz koje ?e krenuti na put najmanje 6 mjeseci bez izlaska iz drave, mora biti stara najmanje 6 mjeseci, te enke ne smiju biti gravidne vie od 3 tjedna. Ma?ke ne smiju biti vrste Serval, niti smiju biti potomci te vrste. Psi ne smiju biti pasmine: Argentinska ili Brazilska doga, Tosa, Bit bull, Pressa Canario, niti krianci neke od tih pasmina.
 2. Mikro?ipiranje ivotinje
 3. Cijepljenje ivotinje protiv bjesno?e
 4. Kontaktiranje ovlatenog dravnog veterinara te ovlateni laboratorij koji obavlja analizu krvi na titar antitijela
 5. Testiranje krvi na titar antitijela 4 tjedna poslije cijepljenja, a 150 360 dana prije izvoza u Australiju. ivotinje moraju ostati u dravi i ne smiju putovati u druge drave prije putovanja u Australiju. ivotinja mora ostati u karanteni u Australiji izme?u 30 150 dana. Broj dana koliko ivotinja mora provesti u karanteni se smanjuje proporcionalno broju dana prije koliko je napravljen test na titar antitijela. Dakle, ukoliko je krv izva?ena 150 dana ili vie prije putovanja, ivotinja ?e u karanteni morati provesti 30 dana. Ukoliko je krv izva?ena 60 dana prije putovanja, ivotinja ?e u karanteni morati provesti 120 dana. Ukupan broj dana izme?u va?enja krvi i izlaska iz karantene mora biti 180 dana ili ve?i, ali ne smije biti ve?i od 360 dana.
 6. Ovjeravanje nalaza krvi kod ovlatenog veterinara te izdavanje potvrde
 7. Prijavljivanje za AQIS dozvolu za uvoz ivotinje. Sa potvrdom o titru antitijela kontaktirate Australsku inspekcijsku i karantensku slubu. U roku od 10ak dana zahtjev se prihva?a ili odbija. Ukoliko je zahtjev prihva?en, dozvola vrijedi 6 mjeseci.
 8. Odmah nakon dobijanja dozvole za ulazak ivotinje na teritorij Australije, morate kontaktirati Centar za karantenu, te rezervirati termin za ivotinju.
 9. ivotinje mogu u?i u Australiju jedino preko zra?nih luka i to Sydney, Melburne i Perth. Organizirajte zra?nog prijevoznika koji leti do ovih zra?nih luka. ivotinje ?e automatski biti preuzete u zra?noj luci, te odveene u karantenu.
 10. Kontaktirajte Centar za karantenu, dostavljaju?i im vane podatke kao to su: broj AQIS dozvole, podatke o letu s kojim ?e ivotinja sti?i, te vane podatke o ivotinji: dali boluje od kakvih kroni?nih bolesti, dali koristi kakve specijalne lijekove ili hranu. Sve trokove podmiruje vlasnik ivotinje.
 11. 14 dana-12 mjeseci prije puta moraju se obaviti cijepljenja protiv ostalih zaraznih bolesti kao to su tene?ak, leptospiroza i ostale.
 12. 30 dana prije putovanja, mora se uzeti krv i ispitati na Erlihiozu, Brucelozu, Limaniozu i Leptospirozu. Pas se tako?er pregledava te mora biti negativan na vanjske parazite (buhe, krpelji, ugarci)
 13. 4 dana prije putovanja, pas mora biti tretiran protiv vanjskih i unutarnjih parazita i to mora biti potvr?eno u Putovnicu od strane veterinara
 14. 4 dana prije putovanja - Kompletiranje svih veterinarskih potvrda i dozvola, te njihovo ovjeravanje kod veterinara. Veterinar mora jo jednom pregledati psa na krpelje i buhe, te potpisati potvrdu da ih nije naao na ivotinji
 15. na dan putovanja veterinar jo jednom pregledava ivotinju, provjerava broj mikro?ipa te smjeta ivotinju u transporter koji se nakon toga zape?a?uje. Transporter se ne smije vie otvarati. Ukoliko na transporteru bude znakova otvaranja , prilikom dolaska ivotinje u Centar za karantenu, takva ivotinja se vra?a u dravu iz koje je dola ili se eutanizira na mjestu. Transporter mora biti odobren, odnosno certificiran.
 16. Za transporter se pri?vr?uje fascikl koji sadri sve dokumente i potvrde koje su potrebne za ulazak u dravu. Mogu se staviti originali ili ovjerene kopije.
 17. ivotinje se predaju na utovar u avion
 18. pri stizanju u Australiju, ivotinje preuzima Centar za karantenu. Svi trokovi boravka ivotinje u Centru se pla?aju prije stizanja ivotinje.

Za ivotinju koja stie u Centar za karantenu moraju se poslati svi dokumenti, kao i povijest bolesti od veterinara na kojima je vidljivo od kojih je sve bolesti ivotinja bolovala. Ukoliko je ivotinja kroni?ni bolesnik te prima terapiju, uz nju se moraju poslati lijekovi i preparati. U karanteni samo osoba na koju glase dokumenti smije posje?ivati ivotinju. Izvo?enje ivotinje u etnju, donoenje hrane, poslastica, kreveti?a ili igra?ki je zabranjeno.

Sve trokove smjetaja u karantenu, hrane, lijekova, veterinarskih pregleda i ostalih trokova pla?a vlasnik. Najmanji troak koji je za 30 dana iznosi oko 1500 Australskih dolara, i to je samo troak stacionara, bez trokova dobijanja dozvola, cijepljenja, lije?enja. Jednom kada ivotinja bude putena iz karantene, mora ostati u Australiji najmanje 6 mjeseci.

Gore navedeni uvjeti za ulazak ivotinje u Australiju moraju se obaviti to?no tim redoslijedom, ili se ne?e mo?i dobiti Dozvola za ulazak. Ukoliko ivotinja ne uspije dobiti bilo koju od potvrda, proces dobivanja Dozvole se ponitava, te vlasnik mora od po?etka ponovno pribavljati AQIS dozvolu.

Sjedinjene Ameri?ke drave (SAD) :

usaivotinje moraju biti cijepljenje protiv bjesno?e najmanje 30 dana prije putovanja, ili ?e biti smjetene u karantenu dok se ne cijepe i dok ne istekne 30 dana od cijepljenja. ivotinje ?e na mjestu ulaska u dravu biti pregledane od strane veterinara.

Vana napomena:

Vrlo je vano informirati se koje se zarazne bolesti i paraziti javljaju na podru?ju u koje putujete, te na koji na?in zatititi svojeg ljubimca od tih bolesti (cijepljenje, repelenti i sl.). Tako?er, vrlo je vano ukoliko je ivotinja kroni?ni bolesnik, te prima redovitu terapiju, saznati dali se odre?eni lijekovi koje ivotinja prima mogu nabaviti u dravi u koju putujete.

Svi podaci koje smo Vam ovdje predo?ili mogu i ne moraju biti aktualni. Ovo su samo smjernice vlasnicima kako bi otprilike znali proceduru pri putovanju sa ljubimcima. Ukoliko namjeravate putovati u inozemstvo sa svojim ljubimcem, bilo bi najbolje da kontaktirate Veleposlanstvo te drave u Hrvatskoj, te ?e Vam oni dati najto?nije i najaktualnije podatke o proceduri koju morate pro?i.

Ažurirano ( Ponedjeljak, 22 Studeni 2010 14:55 )